การพัฒนารูปแบบและเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการปลูกอ้อย