การปรับปรุงพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของพื้นที่ปลูกอ้อยในประเทศไทย

Publish Year National Journal 17
2017 exพรอนันต์ พูลเพิ่ม, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, exอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, "ผลของสารกำจัดวัชพืชก่อนงอกต่อค่าความเขียวใบและผลผลิตของอ้อยพันธุ์กำแพงแสน 10 พันธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 22-35
2016 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบอ้อยพันธุ์กาแพงแสนจากต่างคู่ผสมเมื่อไม่ให้ปุ๋ยไนโตรเจนในอ้อยตอ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 90-100
2016 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบความดีเด่นในลักษณะซีซีเอสของอ้อยพันธุ์กาแพงแสนชุดปี 2007 ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ โดยการวิเคราะห์ GGE", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 17-25
2016 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบอ้อยพันธุ์กาแพงแสนจากต่างคู่ผสมระหว่างอ้อยปลูกและอ้อยตอที่ไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 72-89
2016 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบลักษณะองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตในอ้อยปลูกของอ้อยพันธุ์กำแพงแสนชุดปี 2007 โดยใช้ค่า GE scores", วารสารวิทยาศาสตร์แ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 42-51
2016 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบศักยภาพของอ้อยพันธุ์กาแพงแสนระหว่างอ้อยปลูกและอ้อยตอ ต่อการให้น้าหยดในระดับต่างๆ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 57-71
2016 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบวิธีการให้น้าหยดที่เหมาะสมต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทางคุณภาพ ในอ้อยตอของอ้อยพันธุ์กาแพงแสน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 26-44
2016 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบความดีเด่นของอ้อยพันธุ์กำแพงแสนชุดปี 2007 ในลักษณะผลผลิตของอ้อยปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ โดยการวิเคราะห์ GGE biplot", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 29-41
2016 exอัญญารัตน์ ชะลอม, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, "ศักยภาพของพันธุ์อ้อยกำแพงแสนในลักษณะคุณภาพ เมื่อเก็บเกี่ยวเร็ว", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 16-32
2016 exอัจฉราภา โลราช, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, "ศักยภาพของอ้อยพันธุ์กำแพงแสนในลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตเมื่อเก็บเกี่ยวเร็ว", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 1-15
2016 exศิวพร เขื่อนเป๊ก, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, "การตอบสนองของอ้อยพันธุ์กำแพงแสนชุดปี 2007 ในอ้อยปลูกต่อลักษณะเนื้อดิน วันปลูก อายุเก็บเกี่ยว และปริมาณน้ำฝน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 45-57
2015 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบการให้นํ้าหยดที่เหมาะสมต่อผลผลิตของอ้อยพันธุ์กำแพงแสน", วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 1-25
2015 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "ผลของการให้นํ้าหยดต่อลักษณะทางคุณภาพของนํ้าอ้อยพันธุ์กำแพงแสน", วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 26-38
2015 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบลักษณะโพรลีนภายใต้สภาพแล้งในโรงเรือนของพันธุ์อ้อยจากต่างคู่ผสมและการศึกษาความสัมพันธ์กับผลผลิตอ้อยในสภาพแปลงอาศัยนํ้าฝน", วารสารวิทยาศาสตร์ แ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 41-59
2015 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบศักยภาพการใช้ลักษณะไกลซีนบีเทนภายใต้สภาวะขาดนํ้าในโรงเรือนในการคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่มีผลผลิตสูงในสภาพแปลง", วารสารวิทยาศาสตร์ แ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 60-71
2015 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การประเมินอิทธิพลของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อผลผลิตอ้อยและซีซีเอสในอ้อยตอชุดพันธุ์กำแพงแสน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 1-13
2014 exณธีพัฒน์ เหลืองวิไล, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, "การเปรียบเทียบอ้อยพันธุ์กำแพงแสนจากต่างคู่ผสมต่อปุ๋ยไนโตรเจน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 32-42