การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดกรดที่มีความว่องไวและเสถียรภาพสูงสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนชนิดไดเมทิลอีเทอร์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Publish Year International Journal 1
2016 exนายนวพล กาญจนสุนทร, exนายทินนวัฒน์ เพิ่มศิริวาณิชย์, exนางสาวธนาภา นุ่มพิไล, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exณรงค์ จันทร์เล็ก, exมาลินี เนียมแหลม, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "Structure–Activity Relationships of Hierarchical Meso–Macroporous Alumina Supported Copper Catalysts for CO2 Hydrogenation: Effects of Calcination Temperature of Alumina Support", Catalysis Letters, ปีที่ 146, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2016, หน้า 1943-1955
Publish Year National Conference 1
2015 exนางสาวชลัยรัตน ?อัครพัฒน?ถาวร, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาซัลเฟตเซอร์โคเนียด้วยโลหะคอปเปอร์สําหรับการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย