ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อน้ำท่าและตะกอนในพื้นที่ลุ่มน้ำลำภาชี

Publish Year International Journal 3
2014 exAbdi Boru Ayana, exDesalegn Chemeda Edossa, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Modeling the Effects of Land Use Change and Management Practices on Runoff and Sediment Yields in Fincha Watershed, Blue Nile", OIDA International Journal of Sustainable Development, ปีที่ 7, ฉบับที่ 11, ธันวาคม 2014, หน้า 75-88
2012 exAyana, A.B., inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Land use change analysis using remote sensing and Markov modeling in Fincha watershed, Ethiopia", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 135-149
2012 exAyana, A.B., exEdossa, D.C., inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Simulation of sediment yield using SWAT model in Fincha watershed, Ethiopia", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2012, หน้า 283-297
Publish Year National Conference 1
2017 exสิทธา ยอดเจริญ, exยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกสิ่งปกคลุมดินจากภาพถ่ายดาวเทียมในพื้นที่ลุ่มน้ำลำภาชีด้วยวิธี Decision Tree", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 7 - 9 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย