การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวเพื่อการบริโภค ฝักสด โดยการประเมินคุณภาพการบริโภคจากสมบัติของแป้งร่วมกับการประเมินทางประสาทสัมผัส