ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดด้วยสารอินทรีย์ต่อคุณภาพและผลผลิตในเขตชลประทานและเขตน้ำฝน

Publish Year National Conference 3
2019 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, "ผลของการเคลือบด้วยสารอินทรีย์ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยว", การประชุมวิชาการข้าวโพด และข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39, 27 - 29 สิงหาคม 2019, ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จ. ลพบุรี ลพบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inนางสาวศุภรา จันทร์คืน, "การเคลือบเมล็ดพันธุ์ ที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตฝักสดของข้าวโพดข้าวเหนียว, Kwsx 5901", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39, 27 - 29 สิงหาคม 2019, ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จ. ลพบุรี ลพบุรี ประเทศไทย
2018 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายโรจนพงศ์ ไชยสิทธิ์, inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), "ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยไคโตซานและน้ำมันสบู่ดำต่อความงอก และความยาวยอดอ่อนของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมเดี่ยว KSX 5402", การประชุมเวิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7, 2 สิงหาคม - 3 ธันวาคม 2018, อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย