ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดด้วยสารอินทรีย์ต่อคุณภาพและผลผลิตในเขตชลประทานและเขตน้ำฝน

Publish Year National Journal 2
2018 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "การเคลือบเมล็ดที่มีต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่าง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษคร , ปีที่ 49, ฉบับที่ 2 , มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 545-548
2016 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยไคโตซานและแบคทีเรีย KPS46 ที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตฝักสดของข้าวโพดหวาน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 525-528
Publish Year National Conference 2
2017 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "การเคลือบเมล็ดที่มีต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่าง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจียพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11, 3 - 4 สิงหาคม 2017, โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inนายโรจนพงศ์ ไชยสิทธิ์, inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "ผลของการเคลือบเมล็ดพันธ์ุด้วยไคโตซานและน้ามันสบู่ดา ต่อความงอก และความแข็งแรงของข้าวโพดไร่พันธ์ุลูกผสมเดี่ยว KSX 5402", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38, 25 - 27 กรกฎาคม 2017, ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ประเทศไทย