การจัดการระบบนิเวศน์เพื่อลดปัญหาแมลงศัตรูข้าวโพดอย่างยั่งยืน

Publish Year National Conference 1
2017 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนางอำไพ พรหมณเรศ, inนางสาวเสาวนี ฝัดศิริ, "ระบบการปลูกข้าวโพดหวานและความหลากหลายของสัตว์ขาข้อ", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38, 25 กรกฎาคม - 27 กันยายน 2017, เมือง นครสวรรค์ ประเทศไทย