การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

Sub Project

Publish Year National Conference 2
2018 inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, inดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเพิ่มอัตราปุ๋ยและการใช้เอธิฟอนเพื่อรักษาระดับผลผลิตของข้าวโพดที่ขาดน้ำ", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 7, 2 - 3 สิงหาคม 2018, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2018 exประกายรัตน์ โภคาเดช, inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการวัชพืชโดยใช้สารกำจัดวัชพืชก่อนงอกร่วมกับแบบหลังงอกในข้าวโพดไร่ลูกผสม", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 7, 2 - 3 สิงหาคม 2018, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย