การศึกษาการเพิ่มอัตราการตั้งท้องจากการใช้น้ำเชื้อแยกเพศด้วยการเสริมแร่ธาตุและการใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำการตกไข่ในโคนมสาว