การศึกษาสมบัติเชิงกลของแผ่นแกรฟีนแบบแผ่นเดี่ยวเพื่อใช้ออกแบบและพัฒนาเครื่องตรวจจับและวิเคราะห์สารแบบนาโนพอร์

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, inนายอรรถพล ชัยมนัสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Revealing the Effects of Pore Size and Geometry on the Mechanical Properties of Graphene Nanopore Using the Atomistic Finite Element Method", ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 81-92
2018 inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, inนายอรรถพล ชัยมนัสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Revealing mechanical strength of Nanopores using atomic finite element techniques", materials science forum, ปีที่ 934, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2018, หน้า 24-29
Publish Year International Conference 2
2017 inนายอรรถพล ชัยมนัสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "Simulations of Geometrical Effects on Transport Properties Through Micro- and Nanopores", International Congress on Engineering and Information., 9 - 11 พฤษภาคม 2017, ญี่ปุ่น
2017 inนายอรรถพล ชัยมนัสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "TransportExploring the Effects of Pore Geometries on Solution Transport through Nanopores: Simulation Studies", International Congress on Chemical, Biological and EnvironmentalSciences, 9 - 11 พฤษภาคม 2017, ญี่ปุ่น