การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนเซอร์โคเนียที่มีความว่องไวและเสถียรภาพสูงและผสมกับตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ออกไซต์-ซิงค์ออกไซต์-เซอร์โคเนียเพื่อใช้สำหรับการสังเคราะห์โดยตรงของไดเมทิลอีเทอร์จากปฏิกิริยาการเติมก๊าซไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวธนาภา นุ่มพิไล, exนางสาวธนารี โพธิ์งามวงศ์, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaiyan Boonyuen, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "Enhanced activity, selectivity and stability of a CuO-ZnO-ZrO2 catalyst by adding graphene oxide for CO2 hydrogenation to methanol", Chemical Engineering Journal , ปีที่ 334, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 1781-1791
2018 exยศพล สุวรรณาภิชาติ, exนางสาวธนาภา นุ่มพิไล, exNarong Chanlek, exKajornsak Faungnawakij, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, ex๋ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, "Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 hydrogenation over novel hybrid catalysts containing a Cu-ZnO-ZrO2 catalyst admixed with WOx/Al2O3 catalysts: Effects of pore size of Al2O3 support and W loading content", Energy Conversion and Management, ปีที่ 159, ฉบับที่ -, มีนาคม 2018, หน้า 20-29