การศึกษาหน้าที่และสภาวะที่เหมาะสมต่อการทำงานของยีน LEC1 และยีน BBM ที่ควบคุมกระบวนการพัฒนาเป็นต้นอ่อนเพื่อย่นระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อในปาล์มน้ำมัน

Publish Year International Journal 1
2018 exAroonluk, S., exRoytrakul, S., exYingchutrakul, Y., exKittisenachai, S., inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Identification and characterization of glycoproteins during oil palm somatic embryogenesis", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2018, หน้า 430-438