การรับรู้เมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, inนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์, exอาจารย์สำเนียง เพชรจอม, inนางวิริยาภรณ์ อุดมระติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอาจารย์สุพิน พรพิพัฒน์กุล , inนายธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ", งานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี “เศรษฐกิจ ความยากจน กับชีวิตผู้คน : บทบาท และทิศทางงานสังคมสงเคราะห์ในสังคมอาเซียน” ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ , 25 มกราคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย