การวิเคราะห์สารมลพิษทางอากาศในประเทศไทย โดยการตรวจวัดจากภาคพื้นดินและดาวเทียม

Publish Year International Journal 5
2023 exNatcha Nitinattrakul, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Study the change in air pollution after the COVID-19 outbreak in Thailand", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2023, หน้า 137-148
2020 exอังสุมาลย์ ยิ้มละม้าย, inนางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธงชัย ขนาบแก้ว, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Long-Term Assessment of Daily Atmospheric Nitrogen Dioxide in Thailand Using Satellite Observed Data", EnvironmentAsia, ปีที่ 13, ฉบับที่ Special 1, มกราคม 2020, หน้า 1-9
2020 exทิพย์วดี เมฆะอำนวยชัย, inนางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธงชัย ขนาบแก้ว, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Observations of atmospheric carbon monoxide and formaldehyde in Thailand using satellites", EnvironmentAsia, ปีที่ 13, ฉบับที่ Special 1, มกราคม 2020, หน้า 18-25
2019 inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exTharinee Boonmee, "Analysis of Tropospheric Nitrogen Dioxide Using Satellite and Ground Based Data over Northern Thailand", Engineering Journal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 19-35
2018 inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Long-term assessment of carbon monoxide using MOPITT satellite and surface data over Thailand", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 132-139
Publish Year National Journal 4
2022 exณิชกุล ชาติทรัพยสิทธิ, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของฝุ่นละอองที่ดึงมาจากดาวเทียมและการตรวจวัดภาคพื้นดินในภาคเหนือของประเทศไทย", วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 72-89
2022 exศรัณย์ ปัญจะเรือง, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองถดถอยถ่วงน้ำหนักเชิงพื้นที่และเวลา สำหรับการประมาณค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พื้นที่ประเทศไทย", วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 36-53
2022 exกิตติพันธ์ ศรีอนันต์, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "การประมาณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองด้วยข้อมูลดาวเทียมในภาคกลางของประเทศไทย", วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 4-25
2021 exพิชาวรรณ พึ่งสำราญ, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Estimating Particulate Matter Concentrations in Central Thailand Using Satellite Data", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 1-11
Publish Year International Conference 5
2021 exพิชาวรรณ พึ่งสำราญ, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Model Development for Estimating Ground Level Particulate Matter For Central Thailand Using Satellite Data", The 1st International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (1st ICSTI-MJU), 19 มีนาคม 2021, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exนางสาวอังสุมาลย์ ยิ้มละม้าย, inนางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Long-term Assessment of Daily Atmospheric Nitrogen Dioxide in Thailand Using Satellite Observed Data", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2018), 19 - 22 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวทิพย์วดี เมฆะอำนวยชัย, inนางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Observations of Atmospheric Carbon Monoxide and Formaldehyde in Thailand Using Satellites", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2018), 19 - 22 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exTharinee Boonmee, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Seasonal variability of NO2 using satellite observation over Thailand", The 5th International Conference on Engineering, Energy and Environment, 1 - 3 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exPornpimon Wongkaewsakul, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Satellite Observed Data of Aerosol Optical Depths and Fire Hotspots over Thailand", The 5th International Conference on Engineering, Energy and Environment, 1 - 3 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2020 exชยานินทร์ จาวรุ่งฤทธิ์, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการประมาณค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 32 สวสท.’63, 17 ธันวาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย