การผลิตน้ำมันจากซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และซากแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยกระบวนการไพโรไลซิสและการเปลี่ยนรูปด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาจากถ่านชีวมวลและถ่านจากขยะอิเล็กทรอนิกส์