ธาตุสังกะสีและกรดอะมิโนที่ส่งผลต่อความรุนแรงของเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. glycines สาเหตุโรคใบจุดนูนถั่วเหลือง

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSteve E. Lindow, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Global pattern of gene expression of Xanthomonas axonopodis pv. glycines within soybean leaves.", Mol. Plant-Microbe Interact., ปีที่ 29, ฉบับที่ (6), มิถุนายน 2016
Publish Year National Conference 2
2018 inดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cysteine ยับยั้งความรุนแรงในการ ก่อโรคของเชื้อสาเหตุโรคใบจุดนูนถั่วเหลือง", ประกอบการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exธาณิกานต์ เนียมแตง, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบคทีเรียปฏิปักษ์ Pseudomonas spp. ยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบทองคะน้าด้วยกลไก Inter-bacterial competition", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 21 - 23 พฤศจิกายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย