การออกแบบ การสังเคราะห์ และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ของสารที่มีโครงสร้างคล้ายสับสเตรท และทรานสิชันเสตทของเอนไซม์ Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln อะมิโดทรานเฟอเรส จากแบคทีเรีย เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลริ ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์