การสร้างแอนติบอดีไข้หวัดใหญ่โดยเทคนิคพอลิเมอร์ลอกแบบ

Publish Year International Journal 3
2017 exกรองแก้ว นวกุล, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศาสตราจารย์ ดร. เพทาย เย็นจิตโสมนัส, exดร. อุษรา ปัญญา, exProf. Dr. Peter Lieberzeit, inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A novel method for dengue virus detection and antibody screening using a graphene-polymer based electrochemical biosensor", NANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE , ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 549-557
2017 exSukjee, W , exTancharoen, C., exYenchitsomanus, P.-T., ex Gleeson, M.P., inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Small-Molecule Dengue Virus Co-imprinting and Its Application as an Electrochemical Sensor", ChemistryOpen, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2017
2017 exSukjee, W., exThitithanyanont, A., exWiboon-ut, S., exLieberzeit, P.A., exPaul Gleeson, M., exNavakul, K., inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An influenza A virus agglutination test using antibody-like polymers", Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition, ปีที่ 28, ฉบับที่ 15, มกราคม 2017, หน้า 1786-1795