การศึกษาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเคอร์คิวมินที่ถูกกักเก็บในอนุภาคไซโคลเดกตรินพอลิเมอร์