การพัฒนากลาสเซรามิกชนิดไมกาที่ง่ายต่อการกรอแต่งในด้านความแข็งแรงของกำลัง ยึดติดกับเนื้อฟันมนุษย์ด้วยเรซินซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุบูรณะฟัน

Publish Year International Journal 3
2016 exSrichumpong, T., exSuputtamongkol, K., exChinpanuwat, W., exNampachoke, P., exBai, J., exAngkulpipat, S., inพอ.สิริชัย ประเสริฐวงษ์, อาจารย์, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of heat treatment time on properties of mica-based glass-ceramics for restorative dental materials", Key Engineering Materials , ปีที่ 702, ฉบับที่ -, มกราคม 2016, หน้า 23-27
2015 exBai Jai, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Development of Mica-Based Glass-Ceramic with 4 Mol% of Fluorapatite", Advanced Materials Research , ปีที่ 1077, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2015, หน้า 8-13
2014 exBai, J., inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Nucleation, crystallization and characterization of mica-based glass-ceramics with fluorapatite", Advanced Materials Research, ปีที่ 936, ฉบับที่ 2014, มิถุนายน 2014, หน้า 164-169
Publish Year National Journal 1
2015 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exThapanee Srichumpong, "กลาสเซรามิกชนิดไมกาสำหรับวัสดุบูรณะทางทันตกรรม", เซรามิกส์ (CERAMICS JOURNAL), ปีที่ 19, ฉบับที่ 44, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 63-71
Publish Year International Conference 5
2015 exThapanee Srichumpong, exK. Suputtamongkol, exW. Chinpanuwat, exP. Nampachoke, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Mica-based dental glass-ceramics with veneering porcelain for improving its appearance", AUN/SEED-NET Regional Conference 2015 on Materials Engineering (RCME2015), 29 - 30 ตุลาคม 2015, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exThapanee Srichumpong, exKallaya Suputtamongkol, exWarat Chinpanuwat, exPronbadin Nampachoke, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Heat Treatment Time on Properties of Mica-Based Glass -Ceramics for Restorative Dental Materials", ICG Annual Meeting Bangkok 2015, 20 - 23 กันยายน 2015, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exThapanee Srichumpong, exK. Suputtamongkol, "Development of mica-based glass-ceramics for dental applications", GLASS & OPTICAL MATERIALS DIVISION and DEUTSCHE GLASTECHNISCHE GESELLSCHAFT, 17 - 21 พฤษภาคม 2015, Florida อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2014 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exThapanee Srichumpong, exKallaya Suputtamongkol, "MICA-BASED GLASS-CERAMIC AS A RESTORATIVE DENTAL MATERIAL", AUN/SEED-Net Regional Conference on Materials Engineering 2014, 11 - 12 พฤศจิกายน 2014, Kuala Lumpur,Malaysia มาเลเซีย
2014 exBai, J., inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Nucleation, crystallization and characterization of mica-based glass-ceramics with fluorapatite", 2014 International Conference on Materials Science and Engineering Technology, MSET 2014, 28 มิถุนายน 2014, อื่นๆ ประเทศไทย