ชีววัสดุโครงร่าง 3 มิติ (3-D) ของแคลเซียมฟอสเฟตกับพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้เพื่อเป็นนวัตกรรมวัสดุสังเคราะห์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเหนี่ยวนำการเจริญเติบโตของกระดูก