ศึกษาผลของชนิดของไม้ในการรมควันต่อคุณภาพของไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์และปริมาณของสารก่อมะเร็งชนิดโพลีไซคลิกอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน

Publish Year International Journal 1
2018 exJak-anan Malarut, inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of wood types on quality and carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) of smoked sausages", Food Control, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 98-106
Publish Year International Conference 1
2016 exJak-anan Malarut, inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study the use of Thai woods for smoking on qualities of smoked sausages", 62nd International Congress of Meat Science and Technology (ICoMST), 14 - 19 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย