การผลิตกราฟีน-อิลาสโตเมอร์คอมพอสิตโดยการฉายลำอิเล็กตรอน

Publish Year International Journal 2
2020 exNichaphat Sangkanchanavanich, exPeerawat Puengthaijaroen, exRatchanika Ngamkham, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis Conditions for Natural Rubber and Natural Rubber reinforced with Graphene Fibre Production by Electrospinning", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 78, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 391-396
2019 exPhetarporn, V., exLoykulnant, S., exKongkaew, C., inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Composite properties of graphene-based materials/natural rubber vulcanized using electron beam irradiation", Materials Today Communications, ปีที่ 19, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019, หน้า 413-424
Publish Year International Conference 1
2016 exVarisara Phetarporn, inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of reduced graphene oxide via thermal and chemical reduction from graphite", PACCON 2016, 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2016, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย