การประเมินอินทรียวัตถุในดินที่เปลี่ยนแปลงง่ายและปริมาณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ในดินโดยวิธีโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต