ความคงตัวและประสิทธิภาพในการดูดซึมของสารเบต้าไซยานินกักเก็บจากแก้วมังกรสีแดง