การวิบัติของแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างเสาเข็มคอนกรีตและดินด้วยการทดสอบแบบจำลองทางกายภาพ

Publish Year International Journal 1
2023 inดร.กมล อมรฟ้า, รองศาสตราจารย์, inดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "LOAD-DISPLACEMENT BEHAVIOR OF SINGLE PILE IN SAND USING PHYSICAL MODEL TEST AND FINITE ELEMENT METHOD", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 24, ฉบับที่ 103, มีนาคม 2023, หน้า 68-75
Publish Year National Conference 1
2017 exอรุณวดี สังข์วรรณ, inดร.กมล อมรฟ้า, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อสติฟเนสของสปริงที่จำลองเป็นเสาเข็มเพื่อการออกแบบฐานรากอาคารสูง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 18 - 20 กรกฎาคม 2017, นครราชสีมา ประเทศไทย