การศึกษาการชักนำให้เกิดสภาวะเครียดออกซิเดชั่นในแบบจำลองกลุ่มเซลล์ร่วมกันสามมิติของมะเร็งเต้านม และผลของสารสกัดรำข้าวต่อการลดสภาวะเครียดออกซิเดชั่นในแบบจำลองกลุ่มเซลล์มะเร็ง