การสังเคราะห์อนุภาคนาโน Pd รูปลูกบาศก์บนตัวรองรับกราฟีนที่มีหมู่ฟังก์ชั่นโดยปราศจากสารลดแรงตึงผิวและพอลิเมอร์