การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ Kwsx 107 และ Kwsx 91 เพื่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์สูงเพื่อการค้า

Publish Year National Conference 2
2019 inนายประเสริฐ ถาหล้า, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนายธำรงศิลป โพธิสูง, exชัยมงคล ตะนะสอน, "การทดสอบผลผลิตพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวก่อนการค้า ในไร่เกษตรกรจังหวัดลพบุรี", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39, 27 - 29 สิงหาคม 2019, อำเภอเมือง ลพบุรี ประเทศไทย
2017 inนายประเสริฐ ถาหล้า, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนางสาวเสาวนี ฝัดศิริ, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, "การทดสอบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ Kwsx 107 ก่อนการค้า", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38, 25 - 27 กรกฎาคม 2017, อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ประเทศไทย