การยับยั้งจุลินทรีย์ Escherichia coli และ Salmonella sp. ของฟิล์มไคโตซานผสมโพลีเมอร์เคลย์ระดับนาโน