การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถนอมผิวสำหรับผู้สูงอายุที่มีส่วนผสมของน้ำมันรำข้าวก่ำที่ถูกกักเก็บในนีโอโซม

Publish Year International Conference 1
2019 exภาวิณี แย้มเพ็ง, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันรำข้าวสังข์หยดและน้ำมันรำข้าวทับทิมชุมแพ", Proceedings of International conference on biodiversity. (IBD2019), 22 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2015 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "การผลิตนีโอโซมที่กักเก็บน้ำมันรำข้าวก่ำอินทรีย์ (Oryza sativa) และฤทธิ์ทางชีวภาพของนีโอโซมน้ำมันรำข้าวก่ำอินทรีย์เพื่อการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์เซรัม", การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 , 14 - 15 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exกมลวรรณ แจ้งมีศิลป์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบคุณสมบัติน้ำมันรำข้าวสี (ไรซ์เบอร์รี่และหอมนิล) กับน้ำมันรำข้าวทางการค้า", การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3 "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง", 29 พฤศจิกายน 2015, สกลนคร ประเทศไทย