การระบุและศึกษาลักษณะสมบัติของฟิโคลินในกุ้งกุลาดำ

Publish Year International Journal 1
2021 exPrawit Oangkhana, exPiti Amparyup, exAnchalee Tassanakajon, exElumalai Pretham, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Characterization and functional analysis of fibrinogen-related protein (FreP) in the black tiger shrimp, Penaeus monodon", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 109, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 87-96