ความหลากหลายและการบำบัดโลหะหนักทางชีวภาพของแอคติโนมัยสีทจากเหมืองสังกะสี

Publish Year National Conference 1
2020 inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมณีพลอย นวลกุล, exยรรยง จันนูน, "การแยกแอคติโนมัยสีททนโลหะหนักและละลายฟอสเฟตจากดินเหมืองสังกะสี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย