อิทธิพลของโพแทสเซียมต่อความเสถียรของเม็ดดิน

Publish Year International Journal 2
2021 exธันยพร ปนะวงศ์, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต, อาจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, "Association between Physical Quality and Chemical Fertility of Lateritic Soils under Dry Dipterocarp Forest and Cultivation", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ 52, ฉบับที่ 12, มีนาคม 2021, หน้า 1448-1457
2018 exยศพล โพธิ์เจริญ, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Potassium influence on soil aggregate stability", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ 49, ฉบับที่ 17, กันยายน 2018 - กันยายน 2026, หน้า 2162-2174
Publish Year National Journal 2
2018 exยศพล โพธิ์เจริญ, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนายรฐนนท์ เจริญชาศรี, "อิทธิพลของความเข้มข้นโพแทสเซียมต่อช่องเก็บน้ำที่เป็นประโยชน์สำหรับพืชในดินเหนียวสีแดง", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2018, หน้า 75-86
2017 inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, "เสถียรภาพเม็ดดิน: การเกิด การพังทลาย และการประเมิน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 1-10