การพัฒนาเทคนิคชีววิศวกรรมปฐพีเพื่อเสริมเสถียรภาพและลดการกัดเซาะของลาด

Publish Year International Journal 12
2022 exPitchaya Ongpaporn, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exสุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง, "Geotechnical investigation and stability analysis of bio-engineered slope at Surat Thani Province in Southern Thailand", Bulletin of Engineering Geology and the Environment , ปีที่ 81, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 1-16
2019 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exSony Pramusandi, exSatoshi Nishimura, inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Field Response of an Instrumented Dyke subjected to Rainfall", Geotechnical Engineering, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มีนาคม - เมษายน 2019, หน้า 1-12
2019 exไกรโรจน์ มหรรณพกุล, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "Influence of root suction on tensile strength of Chrysopogon zizanioides roots and its implication on bioslope stabilization", Journal of Mountain Science, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 275-284
2019 exไกรโรจน์ มหรรณพกุล, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "Influences of root concentration and suction on Chrysopogon zizanioides reinforcement of soil", Soils and Foundations, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, หน้า 500-516
2019 exAvishek Shrestha, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSony Pramusandi, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exSatoshi Nishimura, "Determining shrinkage cracks based on the small-strain shear modulus–suction relationship", Geosciences (Switzerland), ปีที่ 2019, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2019, หน้า 1-18
2018 exKankanamge, L, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exนาย นรินทร์ หรรษชัยนันท์, exKulathilaka, A, "Unsaturated Shear Strength of a Sri Lankan Residual Soil from a Landslide-Prone Slope and its Relationship with Soil–Water Retention Curve", International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering, ปีที่ 4, ฉบับที่ 20, กันยายน 2018, หน้า 1-9
2018 exThanh Son Nguyen, exศ.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "Influence of the spatial variability of the root cohesion on a slope-scalestability model: a case study of residual soil slope in Thailand", Bulletin of Engineering Geology and the Environment, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กันยายน 2018, หน้า 1-15
2018 exThanh Son Nguyen, exศ.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "Stability Analysis of Vegetated Residual Soil Slope under Rainfall Conditions", Environmental Geotechnics, ปีที่ 7, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2018, หน้า 338-349
2018 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exTaworn, D., exChumchey, N., exSukolrat, J., "Quantification of root reinforcement in bio-slope stabilization: Laboratory and field studies", 4th International Conference on Rehabilitation and Maintenance in Civil Engineering, ICRMCE 2018, ปีที่ 195, กรกฎาคม 2018
2018 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exณัฐพัชร์ ฤกษ์ชัยศรี, "Shear strength of interfaces between unsaturated soils and composite geotextile with polyester yarn reinforcement", GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 338-353
2017 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exธีรภัทร์ ศิริรัตนฉัตร, "Effects of grass roots on soil-water retention curve and permeability function", Canadian Geotechnical Journal, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน - พฤษภาคม 2017, หน้า 1-1
2016 exSukpunya, A, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "Large simple shear testing of soft Bangkok clay stabilized with soil cement-columns and its application", SOILS AND FOUNDATIONS, ปีที่ 56, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2016, หน้า 640-651
Publish Year International Conference 4
2021 exSony Pramusandi, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSatoshi Nishimura, "Pore-Water Pressure and Suction Regime in a Clay Dyke.", International Conference on Geotechnical Engineering (ICGE-Colombo-2020), 6 - 7 ธันวาคม 2021, Colombo สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
2018 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exไกรโรจน์ มหรรณพกุล, "Influence of suction on root-reinforced soil strength", the 7th International Conference on Unsaturated Soils, 3 - 5 สิงหาคม 2018, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2017 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exKongkrai Pornpongphatthana, exSan Vijittpokin, exChidpon Wongsakulkiat, "Friction Characteristic of Flapped Soilbags", The 10th AUN/SEED-Net Regional Conference on Geological and Geo-Resource Engineering, 2 - 3 สิงหาคม 2017, พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
2016 exAgus Setyo Muntohar, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exMuhammad Mukhlisin, "CONTRIBUTION OF VETIVER ROOTS ON STABILITY OF A RESIDUAL SOIL SLOPE", the 5th International Technical Conference. ITC2016. Innovative and collaborative interdisciplinary researches and practices towards energy, environment and smart living, 6 - 8 ธันวาคม 2016, Kota Kinabalu, Sabah มาเลเซีย
Publish Year National Conference 2
2019 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exดำเนิน เชียงพันธุ์, exไกรโรจน์ มหรรณพกุล, exอธิจิต สุขปัญญา, exนรินทร์ หรรษชัยนันท์, exเจนพล พลังธนสุกิจ, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, "การเสริมเสถียรภาพลาดตลิ่งโดยวิธีชีววิศวกรรมปฐพี กรณีศึกษาบ้านผามูบ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 10 - 12 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย
2016 exณัฐพัชร์ ฤกษ์ชัยศรี, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบกำลังเฉือนระหว่างดินกับใยสังเคราะห์ในสภาวะอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวด้วยนํ้า", งานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย