โครงการพัฒนาระบบผลิตและกักเก็บพลังงานจากเซลล์ไฟฟ้าเชื้อเพลิงจุลินทรีย์

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, อาจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, อาจารย์, inนางชมาพร เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน่านฟ้า คงเสถียร, exอินทิรา ศรีหาบุตร, exสรัลชนา จันทร์หัวนา, exอลิซ วิชช์โชติ, "นวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สู่งานศิลปะ Bioart และ STEAM", Journal of Animal Health Science and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 62-71
Publish Year International Conference 1
2017 exSiriporn Pattamaset, inนางชมาพร เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTheekapun Charoenpong, exPatsama Charoenpong, "Human Fall Detection by Using the Body Vector", 9th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST-2017) , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2019 exอลงกรณ์ พิมพ์เทพ, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชมาพร เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, อาจารย์, exปฏิภาณ ชายเกตุ, exกษีติ นำประดิษฐทรัพ, "พัฒนาขั้วแคโทดลอยน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15, 22 - 24 พฤษภาคม 2019, นครราชสีมา ประเทศไทย
2019 inนางชมาพร เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธัชพล กุลชาติวิจิตร, exศรีสิทธิ์ เจียรบุตร, exณัฐพงศ์ มณีอินทร์, exวัชรพงษ์ พึ่งพา, exเสฎฐวุฒิ เรืองแสง, "การศึกษาวัสดุขั้วแอโนดเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากจุลินทรีย์ KU-EGAT 13", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 15, 21 - 24 พฤษภาคม 2019, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2019 inนางชมาพร เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศาสตรา รสหอม, exศีลวัชร์ อัศวธีรากุล, exกุลภัทร ชัชวาลวุฒิกุล, exธนพงษ์ สุขม, "การศึกษาขั้วแคโทดที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยเซลล์จุลชีพในรากพืช", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 15, 21 - 24 พฤษภาคม 2019, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2019 inนางชมาพร เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอลงกรณ์ พิมพ์เทพ, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, อาจารย์, exปฏิภาณ ชายเกตุ, exกษีติ นาประดิษฐทรัพย์, "พัฒนาขั้วแคโทดลอยน้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 15, 21 - 24 พฤษภาคม 2019, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย