การสร้างชุดวิเคราะห์การเคลื่อนที่ด้วยระบบจีพีเอส สำหรับนักกีฬาประเภททีม