การพัฒนาระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำลองอาคาร (BIM)

Publish Year National Journal 2
2023 inนายณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิทยา ศรีสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมบนมือถือสำหรับการอ่านแบบรูป 2 มิติ", วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 169-185
2021 inนายณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิทยา ศรีสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนุธิดา เพ็ชร์เทศ, "การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการตัดเหล็กเส้นให้เหลือเศษน้อยที่สุด", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 51-66
Publish Year National Conference 1
2023 exชนกนันท์ บุญส่ง, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, inนายวิทยา ศรีสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองแผนการจัดซื้อวัสดุจาก BIM : กรณีศึกษาโครงการบ้านเดี่ยว 3 ชั้น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย