ขั้นตอนวิธีการคัดกรองคุณภาพของบทความวิกิพีเดียภาษาไทยด้วยออนโทโลยี

Publish Year International Journal 2
2018 exกาญจนา แสงทองพัฒนา, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกคุณภาพบทความวิกิพีเดียภาษาไทยโดยใช้ออนโทโลยีและลักษณะเด่นที่เกี่ยวกับการอ้างอิง", วารสารวิทยาศาสตร์ มข, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2018
2014 exกาญจนา แสงทองพัฒนา, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Assessing the quality of Thai Wikipedia articles using concept and Statistical Features", Advances in Intelligent Systems and Computing, ปีที่ 275, ฉบับที่ 1, เมษายน 2014, หน้า 513-523
Publish Year International Conference 2
2018 exกาญจนา แสงทองพัฒนา, exThepchai Supnithi, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Quality Classification of ASEAN Wikipedia Articles using Statistical Features", ISAI-NLP 2018, 15 - 17 พฤศจิกายน 2018, Pattaya
2017 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exPeerapoom Paengporn, "Thai Wikipedia Article Quality Filtering Algorithm", IAENG International Conference on Data Mining and Applications , 16 - 18 มีนาคม 2017, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง