การพัฒนาวัสดุประกอบจากเส้นใยธรรมชาติเพื่อใช้ในงานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต

Publish Year National Conference 3
2020 exพหลฐวัศ ถนิมพาสน์, inดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใยปอ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exปรมินทร์ เห็นชอบ, inดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเทคนิคเพื่อปกป้องรอยต่อระหว่างคอนกรีตและวัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใย", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exปริมประภา ระมั่งทอง, inดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณสมบัติทางกลของวัสดุประกอบจากเส้นใยปอสำหรับใช้ในงานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย