ระดับความเค็มที่มีอิทธิพลต่อการผลิตแอสทาแซนทินในแบคทีเรียชนิด Rhodopseudomonas sp.

Publish Year International Journal 2
2019 exRapeeporn Reaksputi, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, "Carotenoid production at various salinities in bacterium Rhodopseudomonas palustris", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 53, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 500-505
2016 exRapeeporn Reaksputi, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, "Effect of difference on carotenoids accumulation in phototrophic purple non-sulfur bacteria, Rhodopseudomonas sp.", IFABL,2016 International Forum-Agriculture, Biology, and Life Science, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 2016, สิงหาคม 2016, หน้า 33-34
Publish Year International Conference 2
2017 exRapeeporn Reaksputi, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, "Optimization of carotenoid production in purple non-sulfur bacteria, Rhodopseudomonas palustris", The 3rd Asian Marine Biology Symposium 2017, 3-5 November 2017, Perfectural University of Kumamoto, Kumamoto, Japan, 3 - 5 พฤศจิกายน 2017, Kumamoto ญี่ปุ่น
2016 exRapeeporn Reaksputi, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, "Effect of salinity on carotenoids accumulation in phototrophic purple non-sulfur bacteria, Rhodopseudomonas sp.", International Forum-Agriculture, Biology, and Life Science, 5-7 August 2016, Kurume, Fukuoka, Japan, 5 - 7 สิงหาคม 2016, Kurume, Fukuoka ญี่ปุ่น