การวิเคราะห์ชนิด-พันธุ์ต้นกำเนิด ความหลากหลายและโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรโคพื้นเมืองของประเทศไทย 4 กลุ่ม ได้แก่ โคพื้นเมืองภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ด้วยข้อมูลไมโทคอนเดรียจีโนม ยีนบนโครโมโซมวาย และยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทนร้อน

Publish Year National Journal 1
2016 exอนุสรณ์ จ่าแสนชื่น, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดานัย แสงทอง, "ความหลากรูปแบบของยีน hsp 70.1 ที่ตำแหน่ง AP2 box regon ในโคไทยพื้นเมือง", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2016, หน้า 79-90
Publish Year National Conference 2
2016 exSongmeung Suwannarat, exDanai Sangthong, exAnusorn Jasaenchuen, exWeerapun Nokkaew, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Phylogeny of Thai Native Cattle Based on DBY-ZFY Y-Chromosomal Genes", The 9th MUT Veterinary Annual Conference 2016, 11 - 12 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนุสรณ์ จ่าแสนชื่น, exดานัย แสงทอง, "การทดสอบประสิทธิภาพของไพรเมอร์เพื่อเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมของยีน hsp 70.1 ที่ตำแหน่ง AP2 box region", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗, 14 - 15 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย