การวิเคราะห์ชนิด-พันธุ์ต้นกำเนิด ความหลากหลายและโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรโคพื้นเมืองของประเทศไทย 4 กลุ่ม ได้แก่ โคพื้นเมืองภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ด้วยข้อมูลไมโทคอนเดรียจีโนม ยีนบนโครโมโซมวาย และยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทนร้อน

Publish Year International Journal 1
2021 inนางดานัย แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสองเมือง สุวรรณรัตน์, inดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Multiplex PCR assay for species identification of meat and dairy products from buffalo (Bubalus bubalis), cattle (Bos indicus and Bos taurus), goat (Capra hircus), and sheep (Ovis aries)", International Food Research Journal, ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2021, หน้า 716-725
Publish Year National Journal 1
2016 exอนุสรณ์ จ่าแสนชื่น, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดานัย แสงทอง, "ความหลากรูปแบบของยีน hsp 70.1 ที่ตำแหน่ง AP2 box regon ในโคไทยพื้นเมือง", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2016, หน้า 79-90
Publish Year National Conference 2
2016 exSongmeung Suwannarat, exDanai Sangthong, exAnusorn Jasaenchuen, exWeerapun Nokkaew, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Phylogeny of Thai Native Cattle Based on DBY-ZFY Y-Chromosomal Genes", The 9th MUT Veterinary Annual Conference 2016, 11 - 12 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนุสรณ์ จ่าแสนชื่น, exดานัย แสงทอง, "การทดสอบประสิทธิภาพของไพรเมอร์เพื่อเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมของยีน hsp 70.1 ที่ตำแหน่ง AP2 box region", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗, 14 - 15 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย