การออกแบบ การเตรียมและการศึกษาตัวนำส่งนาโนที่ทำจากไลโปโซมที่มีความจำเพาะเจาะจงกับกระดูก