การศึกษาการติดเมล็ดของกล้วยน้ำว้า

Publish Year National Journal 2
2018 inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอมมิกา ไหมทอง, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, "การศึกษาผลกระทบจากการติดเมล็ดของกล้วยน้าว้าต่อการแปรรูปผลผลิต", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 405-407
2018 inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอติกานต์ ตงสกุลรุ่งเรือง, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, "ความมีชีวิต และความงอกของเรณูกล้วยน้าว้า 9 สายต้น", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 408-411
Publish Year National Conference 2
2017 inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอมมิกา ไหมทอง, exอิษยา ภู่สิทธิกุล, "การศึกษาผลกระทบจากการติดเมล็ดของกล้วยน้ำว้าต่อการแปรรูปผลผลิต", การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอติกานต์ ตงสกุลรุ่งเรือง, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, "ความมีชีวิต และความงอกของเรณูกล้วยน้ำว้า 9 สายต้น", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย