การศึกษาการนำไฮโดรเจลจากเรยอนเหลือทิ้งมาใช้เป็นวัสดุดูแลบาดแผล