การประเมินผลทางไซโตจินิติคของเครื่องสำอางบางชนิดต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวของคนในอาหารเพาะเลี้ยง

Publish Year National Journal 2
2015 exนิภาพร คงเดช, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "ผลความเป็นพิษต่อเซลล์ และความเป็นพิษต่อยีนของครีมกาจัดขนต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวของคนในอาหารเพาะเลี้ยง", Thai J. Genet, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 8(S), ธันวาคม 2015, หน้า 10-22
2009 exพิมพ?รัตน? ชาญปรีชญา, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤพร เพ็ชร์กลาง, อาจารย์, "ผลทางไซโตจินิติคของน้ำยาย้อมสีผมต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ในอาหารเพาะเลี้ยง", Naresuan University Journal, ปีที่ 2009, ฉบับที่ 17(2), ธันวาคม 2009, หน้า 151-156
Publish Year National Conference 1
2017 exสาริศา พงศ์สมภาร, inดร.คฑาวุธ โสภาลุน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเป็นพิษทางพันธุกรรมและศักยภาพการต้านการก่อกลายพันธ์ุของสารสกัดจากมะรุมในหอม (Allium cepa L.)", การประชุมวิชการระดับชาติครั้งที่14 มก. กำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย