การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพ, ความหลากหลายทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการของสัตว์เคี้ยวเอื้องในสกุล Bos จากซากดึกดำบรรพ์ในสมัยไพลสโตซีน