การแยกโทลูอีนออกจากเฮปเทนด้วยวิธีการสกัดแบบของเหลว-ของเหลวโดยใช้ช่องจุลภาค

Publish Year International Journal 1
2017 exผศ.ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา, exSarun Tubslingkra, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Separation of toluene from heptane via liquid–liquid extraction in microtube contactor using triethylene glycol", Chemical Engineering Research and Design, ปีที่ 117, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 784-791
Publish Year National Conference 1
2014 exศรัณย์ ทับศฤงฆรา, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exอริสา คามาฟู, "การแยกโทลูอีนจากเฮปเทนด้วยวิธีการสกัดแบบของเหลว-ของเหลวโดยใช้ช่องจุลภาค", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24, 18 - 19 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย