การแก้ปัญหาการบรรจุผลิตภัณฑ์แบบสามมิติ โดยพิจารณาร่วมกับการจัดเส้นทางเดินรถแบบระบุน้ำหนักบรรจุ ด้วยขั้นตอนวิธีเมต้าฮิวริสติกส์